طرح ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی‌ (اعاده شده از شورای نگهبان) را بررسی و این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند:

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی‌ (اعاده شده از شورای نگهبان)

ماده ۴:

– در بند ۱ ماده (۴) عبارت «حفظ حریم خصوصی» جایگزین عبارت «رعایت حفظ حریم خصوصی» و عبارت «رعایت محرمانگی» جایگزین عبارت «الزام به محرمانگی» می‌شود. در بند ۲ ماده (۴) عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیات تخلفات اداری» می‌گردد.

ماده ۶:

– در بند ۲ تبصره ۹ عبارت «شورای حل اختلاف» جایگزین عبارت «مرجع قضایی» و همچنین عبارت «تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل» جایگزین عبارت «راجع به اجاره» می شود.

ماده ۸:

– در ماده ۸ عبارت «مکلف است» جایگزین عبارت «مجاز است» می شود.

– در تبصره ۱ ماده ۸، عبارت «یا مراجع رسیدگی به دعاوی اجاره» بعد از عبارت «شورای حل اختلاف» اضافه و همچنین عبارت «به عنوان جریمه» بعد از عبارت «مبالغ اضافه دریافت شده» الحاق می شود و عبارت «اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه» جایگزین عبارت «معادل عرفی اجاره بهای مبلغ قرض الحسنه دریافتی» و همچنین عبارت «موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیفها» جایگزین عبارت «موجر مشمول تخفیفها» می‌گردد.

ماده ۱۱:

– ماده ۱۱ به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌های آن حذف می‌شود:

ماده ۱۱- در راستای اجرای مواد ۱ و ۱۸ قانون جهش تولید مسکن مصوب  ۱۷/  ۵/ ۱۴۰۰ و همچنین مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی مصوب  ۱۷/  ۱۰/  ۱۳۸۲، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه «املاک و اسکان» و سامانه «املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی» و سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی به صورت تمام الکترونیک، آنی و شبانه‌روزی به منظور ثبت غیرحضوری سند توسط متعاملین و با رعایت اصل محرمانگی فراهم کند.

ماده ۱۳:

– در ماده ۱۳، در بند ۱ عبارت «نیم درصد ( ۵/ ۰%)»، در بند ۲ عبارت «دو درصد (۲%)» و در بند ۳ عبارت «سه درصد (۳%)» حذف می شود.

– در بند (ب) تبصره ۲ ماده ۱۳ عبارت «کنترل ساختمان» جایگزین عبارت «کنترل ساختمانی» می شود و بندهای (هـ) و (و) به شرح ذیل اصلاح می شود:

هـ – خانواده‌های یک یا دو یا چند نفره به شرح جدول ذیل

و- خانواده‌های یک یا دو یا چند نفره دارای ۴ فرزند زیر بیست سال، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ایثارگران و خانواده‌های شهدا و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی به شرح جدول ذیل

منطقه شهری حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانواده های موضوع بند (هـ) این ماده (مترمربع) حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانواده های موضوع بند(و) این ماده (مترمربع)
شهر تهران ۲۰۰ ۲۵۰
شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت (به جز تهران) ۲۵۰ ۳۵۰
شهرهای دارای ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت ۳۰۰ ۴۰۰
شهرهای دارای ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ ۵۰۰

– در تبصره ۳ ماده (۱۳) عبارت «ارسال کنند» جایگزین عبارت «ارسال کند» و در تبصره ۶ ماده (۱۳) عبارت «یابد» جایگزین عبارت «می‌یابد» می گردد.

– متن زیر به انتهای تبصره ۸ الحاق می شود:

نمایندگان خارج از دستگاه‌های عضو کمیسیون مذکور، باید دارای شروط وثاقت و امانت باشند.

به گزارش ایسنا، همچنین با تصمیم عبدالناصر مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، ماده ۱۴ طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی‌ جهت رسیدگی بیشتر و اصلاح به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داده شد.

انتهای پیام